سیستم آلمان کاملا با ایران متفاوت است و تمامی شهر های بزرگ حداقل یک یا گاهی دو یا سه سالن تئاتر دارند که با کمک هزینه دولتی اداره می شوند. بنابراین تمامی هزینه ها از سوی دولت است: اسپانسری نداریم و سرمایه ها را کشور آلمان تامین می کند.


کریستوفر روپینگ /کارگردان نمایش هملت راه یافته به جشنواره فجر.

منبع:روزنامه اعتماد 7 بهمن 1396


در دو سال گذشته بارها در خصوص واگذاری مکان های فرهنگی در هزمزگان با دوستان گفتگو کردیم.سکوت ما باعث رکود هنر و فساد مالی در فضاهای فرهنگی می شود.مکان های فرهنگی باید فضایی باشند جهت تمرین،تجربه و تولید هنر برای تمامی هنرمندان کم سایقه و پیشکسوت.جهان هنر بسیار گسترده است و در یک قالب مشخص فروش و گیشه محدود نمی شود.