امروز  روز مامان و من هنوز فیلم درباره الی رو ندیدم و من امروز ساعت ۱۰ صبح اولین امتحانم شروع میشه و من هیچی نخوندم و من مامانم رو دوست دارم ولی هیچی براش هنوز نخریدم و من خواهرام هم دوست دارم ولی هنوز هیچی براشون نخریدم و نخواهم خرید.

فردا 24 خرداد

و فرداش 25

هدف بعد دیدن فیلم درباره الی.


امشب تولد کانون طرح نو بود. با تعدادی از دوستان در محل کار آقای بردال جمع شدیم و خیلی خوش گذشت؛ سمبوسه هم خوردیم.به پیشنهاد دوستان اسامی چهار کاندیدای محترم ریاست جمهوری را در دیگ کوچکی ریختیم و سپس از افراد حاضر خواسته شد یک اسم در بیارند و هر کاندیدی که زودتر سه رای آورد ریاست جمهور آینده است.

در آخر دکتر محمود احمدی نژاد برای چهار سال آینده ریس جمهور شد.

حالا باید بیهوده بود 

حالا باید خوابید 

حالا باید حمام رفت 

حالا باید سس و پفک خورد

حالا باید برای مامان نان خرید 

حالا نیازی به لورکا نیست.

من صلاحیت ندارم 

من صلاحیت ندارم 

من صلاحیت ندارم 

و بعد دستانش را از روی کیبورد بر می داشت و دیگر نمی نوشت.

 آرام آرام با من تمام کن 

بگذار ثانیه ها  

بگذار نه هیچی ولش کن بی خیال  

تمام کن.