نمایشنامه خوانی داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد

نوشته ی ماتئى ویسنى یک
نقش خوانان: بهشب عباسی، مارال حقیقی جو، فاطمه بردال

کافه گرام | هفت عصر | شنبه و یک شنبه | هشت و نه اسفند ماه
محل فروش بلیت: کافه گرام | هنر پیاده رو
با تشکر از همراهی خیام مویدى، مهران میرزاده و آتلیه عکس چشم