آسایشگاه روانی رودز با بازی سارا توکلی و داود اسلامی،ایده ای از بهروز عباسی و همه شما به زودی در پلاتو آفتاب بندرعباس...