شیامه نبنید افتو قشنگه 
کره لر تا دم مرگ چی شیر میجنگه 


دایه دایه وقت جنگه 
قطارکش بالا سرم پرش ده شنگه زین و برگم بونید رو مادیونم 
خبر مه بوریتو سی هالوونم دایه دایه وقت جنگه 
قطارکش بالا سرم پرش ده شنگه ز قلا کرده و در شمشیر وه دستش 
چی طلا برق میزنه لغم اسبش دایه دایه وقت جنگه 
قطارکش بالا سرم پرش ده شنگه نازیه ته سی بکو جومه برته 
دور کردن تو قورسو شیر نرته دایه دایه وقت جنگه 
قطارکش بالا سرم پرش ده شنگه برارونم خیلین هزار هزارن 
سی تقاص خین مه سر بر میارن دایه دایه وقت جنگه 
قطارکش بالا سرم پرش ده شنگه 

کره لر تا دم مرگ چی شیر میجنگه